chemistry may keep safe our world
با عرض پوزش از بازدیدکنندگان گرامی این سایت باید بگم که چون فصل ۲ شیمی ۲ بارم بندی بیشتری نسبت به سایر فصل ها دارد ترجیحا ابتدا این فصل را بررسی میکنیم .

 

فصل ۲

جدول تناوبي : جدولي است كه براي طبقه بندي عناصر حهت مطالعه ي دقيقتر و راحت تر عناصر كه براي

اولين بار توسط  ديميتري ايوانوويچ مندلايف روسي  تنظيم گرديده است.

 

قبل از مندليف نيز تقسيم بندي هاي درباره ي عناصر وجود داشت . از جمله لاووازي ( پدر شيمي نو ) عناصر را در دو دسته ي فلز و نافلز تقسيم بندي كرده بود.

 

چون در جدول تناوبي خواص و ويژگي هاي عناصر به صورت تناوبي تكرار ميشود از اين رو جدول تناوبي عناصر نام گرفته است.

 

طبقه بندي عناصر توسط مندليف :

مندليف 63 عنصر كشف شده ي زمان خود را بر اسا دو اصل زير و با نوشتن ويژگي هاي هر عنصر بر روي يك كارت جدول خود را ارئه كرد :

1.رعايت اصل افزايش عدد جرمي در تناوب هاي جدول

2.رعايت اصل تشابه خواص فيزيكي و شيميايي عناصر در هر گروه عمودي

 

: : :نكته ":مندليف در تنظيم جدول خود ابتكاراتي نيز به كار برده است و عمده ي شهرت وي به همين خاطر است . از جمله ي اين ابتكارات ميتوان به جاي خا لي 3 در جدول وي بود كه خواص اين عناصر به وسيله ي مندليف پيش بيني شده بود .( خانه هاي شماره ي 44. 68 .72 )

 

ويژگي هاي عناصر پيش بيني شده توسط مندليف :

 

نام عنصر پيش بيني شده                نام عنصر بعد از كشف           شماره ي خانه

 

اكا آلو مينيم                                  گاليم                                        68

 

اكا بور                                       اسكانديم                                    44 

 

اكا سيلسيم                                  ژرمانيم                                     72

 

#اكا به معني شبه است و منظر مندليف پيش بيني خواص عنصر شبه است.

 

 

: : : نكته مهم ": از جمله موارد بي نظمي در جدول مندليف جاي خالي ميان كلسيم و تيتانيوم است . وي معتقد بود كه اين محل مربوط به عنصري است كه هنوز در آن زمان كشف نشده بود . امروزه ميدانيم اين عنصر اسكانديم است .

 

#مندليف مجموعا خواص 10 عنصر را پيش بيني كرده بود كه در 8 مورد كاملا درست بوده است.

 

در جدول ممدليف بي نظمي هاي ديگري نيز وجود دارد به طوري كه در بعضي از موارد اصل افزايش عدد جرمي را ناديده گرفته جدول خود را بر اسا س اصل تشبه خواص تنظيم كرده است.براي مثال در جدول پيشنهادي وي نيكل بعد از كبالت و يد بعد از تلوريم قرار گرفته است.در حالي كه ميدانيم عدد جرمي كبالت از نيكل بيشتر و عدد جرمي تلوريم از يد بيشتر است. وي براي توجيه چنين بي نظمي هايي خطا در اندازه گيري جرم اتم را پيشنهاد كرد. ولي امروزه ميدانيم اين اندازه گيري ها كاملا درست بوده است.علت اين بي نظمي ظاهري عدم استفاده از عدد اتمي به جاي عدد جرمي بوده است.

 

 

جدول تناوبي امروزي :

بعد از كشف عدد اتمي توسط رادرفورد و موزلي تعداد پروتون يا بار مثبت هسته ي اتم كه منحصر به فرد است به عنوان اساس جدول تناوبي انتخاب كرد . جدول تناوبي امروزي بر اساس افزايش عدد اتمي تنظيم گرديده است.

قانون تناوبي عناصر :

بر اساس اين قانون با افزايش عدد اتمي غواص فيزيكي و شيميايي عناصر به طور تناوبي تكرار مي شود. برا مثال اغلب تناوب هاي جدول با يك عنصر قليايي آغاز وبا يك عنصر گاز نجيب ختم مي شود.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم آبان 1388ساعت 14:27  توسط پويا | 

قانون تناوبي عناصر :

بر اساس اين قانون با افزايش عدد اتمي غواص فيزيكي و شيميايي عناصر به طور تناوبي تكرار مي شود. برا مثال اغلب تناوب هاي جدول با يك عنصر قليايي آغاز وبا يك عنصر گاز نجيب ختم مي شود.

 

 

 

بررسي گروهي عناصر :

در جدول تناوبي به ستون هاي عمودي گروه گفته ميشود كه در هر يك از آنه عناصري با خواص فيزيكي و شيميايي مشابه و همچنين  آرايش الكتروني لايه ظرفيت مشابه قرار دارند.

 

: : : نكته ": مهم ترين ويژگي مشترك ميان عناصر يك گروه : تشابه آرايش الكتروني است .

 

برخی از گروه های جدول تناوبی نام های خاصی دارند :

گروه اول ": فلز های قلیایی

گروه دوم": فلز های قلیایی خاکی

گروه سوم تا دوازدهم " : فلز های واسطه یا انتقالی

گروه هفدهم " : هالوژن ها

گروه هجدحم " : گاز های نجیب

 

طولانی ترین گروه جدول تناوبی  گروه سوم یا IIIB با 32 عنصر میباشد که همگی فلز های واسطه میباشند .

خواص شیمیایی عناصر هم گروه شبیه یکدیگر هستند چون آرایش الکترونی لایه ظرفیت آنها شبیه هم هستند .

عناصر گروه اول بیشترین خواص فلزی و عناصر گروه 17 بیشترین خاصیت نافلزی را دارند .

در عناصر گروه13. 14 . 15. 16.  هر سه نوع عنصر فلزی . شبه فلزی و نافلزی وجود دارند.

 

 

بررسی دوره ای  عناصر :

1.در جدول تناوبی 7 دوره یا تناوب وجود دارد دوره ی اول با دو عنصر کوتاه ترین دوره و دوره ی ششم با 32 عنصر طولانی تربن دوره میباشد.

2.در یک دوره مهم ترین ویژگی عناصر برابر بودن تعداد لایه های الکترونی است .

3.عناصر واسطه از دوره ی  چهارم و با عنصر  اسکاندیم (Sc) وارد میشوند . عناصر واسطه داخلی نیز متعلق به دوره های 6و7 میباشد .

طبقه بندی عناصر جدول :

فلز ها (metals) : بیش از 80% عناصر جدول میباشند که دارای ویژگی های زیر هستند :

1. همه  یفلز ها در دمای اتاق (25 درجه سیلسیوس یا 298 کلوین ) به حالت جامد میباشند . به جز جیوه و فرانسیم

2.همه ی فلز ها رسانای خوب جریان برق میباشند. چون دارای الکترون آزاد یا غیر مستقر هستند.

3.همه ی فلز ها تمایل دارند با از دست دادن یک یا دو یا سه الکترون به کاتیون تبدیل بشودو آرایش پایدار گاز نجیب دوره  ی ما قبل خود را به دست بیاورند.برای مثال عناصر گروه اول همیشه یون M یک بار مثبت تشکیل میدهند .

4.فلز ها سطحی براق داشته و خاصیت چکش خواری دارند.

5.عناصر گروه های 1تا 12 همگی فلز هستند در گروه 13 به جز بر .  در گروه 14 نیز دو عنصر قلع و سرب و در گروه 15 نیر بیسموت و در در گروه 16 پولونیم خواص فلزی دارند.

6. عناصر فلزی در واکنش های شیمیایی به علت داشتن شبکه بلور و عدم وجود الکترون در آنها  به صورت تک اتمی نوشته میشوند.

7.در هر دوره از جدول از چپ به راست خاصیت فلزی عناصر کاعش میابد . در حالی که در هر گروه از جدول از بالا به پایین خاصیت فلزی افزایش می یابد.

نا فلز ها (nonmetals) : این عناصر که بیشتر در سمت راست جدول قرار دارند شامل ویژگی های زیر میباشند:

1.رسانای خوب جریان برق و گرما نیستند (به جز گرافیت که رسانای جریان برق است )

2. نافلز ها بر خلاف فلز ها سطح براق و درخشانی ندارند.

3. اغلب  نافلز های جدول در دمای اتاق (احیانا اگر نمیدونید بگم : 25 درجه سیلسیوس ) و فشار 1 اتمسفر به حالت گاز میباشند. در این دما عناصر فسفر از گروه 15 گوگرد و سلنیم و از گروه 16 ید و استاتین به حالت جامد می باشند.

:::تنها نافلز مایع برم (Br) از گروه 17 است .

4. عناصر نافلزی زیر به صورت 2 اتمی و گازی شکل ظاهر میشوند .

گاز هیدروژن H    

گاز نیتروژن   N

گاز اکسیژن   O

گاز فلوئور    F

گاز کلر      Cl

5.نافلز ها تمایل دارند با از جذب 1یا 2یا 3 الکترون به آنیون تبدیل شود و به آرایش گاز نجیب هم دوره ی خود برسد . بنابراین میان فلز ها و نا فلز ها ی جدول ترکیب یونی حاصل کنار هم قرار گرفتن کاتیون ها و آنیون ها میباشد .

6. عناصر گروه 18 که گاز های نجیب نامیده میشوند همگی نافلز هایی غیر فعال و تک اتمی است . ((خیلی سر به زیر هستند))

در ادامه مطلب ميتوانيد ذهن خود را كمي ماساژ دهيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان 1388ساعت 14:31  توسط پويا |